Ubezpieczenia

Holistyczny widok wszystkich danych - łatwe tworzenie i szybkie weryfikowanie dowolnych hipotez.

Choć narzędzia analityczne w branży ubezpieczeniowej od dawna są standardem, wyzwaniem jest holistyczne podejście i ujednolicony widok wszystkich danych. Konieczne jest też odejście od ograniczania analiz do jednego zagadnienia  (np. segmentacji klientów w sprzedaży produktów życiowych, wykrywania nadużyć w szkodach komunikacyjnych itp.). Czas, by narzędzie analityczne zaczęły uwzględniać to, że działania biznesowe realizowane w towarzystwach ubezpieczeniowych stanowią płynne procesy, w których jedne działania są pochodną innych.

Jest to szczególnie istotne w obszarze nadużyć i nieprawidłowości, gdzie oszuści nie kierują się wewnętrznymi podziałami zakładów ubezpieczeń, a logiką procesową: od powstania fałszywej szkody, do wypłaty nienależnego odszkodowania.

Dlatego tak ważny jest ujednolicony widok wszystkich posiadanych danych i holistyczne spojrzenie na wszystkie obszary działania organizacji. Podejście takie pozwala aktywnie wyszukiwać zachowania budzące podejrzenia, niezależnie od tego, w jakim obszarze występują.

System DataWalk umożliwia budowę jednego modelu danych, który agreguje wszystkie istotne dane organizacji: sprzedażowe, likwidacyjne, finansowe, regulacyjne i inne. Dopiero w drugim kroku, realizowanym swobodnie i samodzielnie przez użytkowników biznesowych podejmowana jest decyzja, jakie analizy będą wykonane i jakie hipotezy weryfikowane. Nie ma z góry określonych ścieżek odpytań ani ograniczeń wynikających ze struktury organizacji.

Platforma DataWalk sprawia, że opracowywanie i szybkie testowanie złożonych hipotez w oparciu o holistyczny obraz wszystkich posiadanych danych,  do tej pory zbyt czasochłonne, pracochłonne i obarczone dużym prawdopodobieństwem przekłamania wyników.

DataWalk dostarcza ujednolicony, interaktywny obraz wszystkich posiadanych danych. System pozwala identyfikować nowe relacje,  zadawać pytania i na bieżąco odkrywać i testować dowolne hipotezy na oddalonych i niepowiązanych bezpośrednio danych, także wtedy, gdy wymaga to dołączenia nowego, zewnętrznego źródła (np. z aplikacji mobilnych IoTj, serwisów pogodowych czy pliku z podejrzanymi numerami VIN od policji).

Ponieważ budowanie i rozszerzanie środowiska analitycznego w DataWalk nie wymaga programowania, użytkownik biznesowy sam podejmuje decyzje jakie dane i w jakim kontekście chce przeglądać.

Przykładowe obszary wykorzystania platformy DataWalk w branży ubezpieczeniowej

Wykrywanie nadużyć i nieprawidłowości

Przykładowa reguła wygenerowana i zweryfikowana w systemie DataWalk

Zgłaszana jest szkoda na oświadczenie z OC sprawcy, bez raportu policyjnego, dotycząca uszkodzenia motocyklu, a dodatkowo występują szkody rzeczowe na wysoką kwotę (uszkodzone akcesoria, sprzęt elektroniczny)

Dzięki holistycznemu widokowi wszystkich danych, DataWalk  pozwala na identyfikację podejrzanych zachowań i powiązań osób zaangażowanych w proces sprzedaży polis i wypłaty odszkodowań (klientów, pracowników i współpracowników zewnętrznych). Czytelny, interaktywny interfejs  pozwala dużo szybciej niż tradycyjne narzędzia dostrzegać niepokojące relacje pomiędzy danymi i pozwala szybko przejść do szczegółowej inwestygacji na grafach czy mapach. Pozwala to błyskawicznie wychwytywać zmieniających się zachowań oszustów (co ma szczególne znaczenie w newralgicznym momencie wprowadzania na rynek nowych produktów).

DataWalk pozwala eksperymentować, testować oraz dowolnie konstruować hipotez, czyli budować pytania i odpowiedzi na bazie iteracyjnej obserwacji na zasadzie mind mappingu, gdzie dochodzenie do finalnego rozwiązania odbywa się szybko i etapowo, a powiązany wynik może być znacznie oddalony od punktu wyjścia.

Wyniki otrzymane w wyniku przeszukiwania danych mogą być następie wkorzystane do tworzenie reguł eksperckich. Mogą to być sekwencje podejrzanych zdarzeń i okoliczności, które szczegółowo można sprawdzać na grafach (np. ludzie połączeni tym samym numerem telefonu) czy mapach (np. samochody z podejrzanych zdarzeń zawsze trafiają do jednego warsztatu oddalonego o setki kilometrów od miejsc zdarzeń i rejestracji pojazdów). Po weryfikacji reguły eksperckiej, może ona zostać zmieniona jednym kliknięciem na regułę alertową, automatycznie informującą o pojawieniu się przesłanek do dokładniejszej weryfikacji.

DataWalk nie tylko pozwala w prosty i szybki sposób ustalać reguły alertowe informujące o wystąpieniu  okoliczności mogących prowadzić do nadużycia, ale jest również zintegrowaną przestrzenią analityczną pozwalającą na szybkie, dowolne analizowanie alarmów pod każdym kątem i błyskawiczne podejmowanie decyzji o odrzuceniu lub blokowaniu wypłaty odszkodowania.

Analityka likwidacji

Platforma DataWalk to narzędzie, które przy minimalnych kosztach i w ekstremalnie krótkim czasie pozwala na elastyczne ustalanie i weryfikowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Pozwala to bieżąco dostosowywać procesy operacyjne do nieustannie zmieniających się warunków i zachowań klientów, agentów czy likwidatorów.

Dzięki elastycznemu podejściu do budowania wskaźników efektywności oraz bazowaniu na wszystkich danych, platforma DataWalk pozwala wytypować agentów i OFWCA:

  • których polisy przynoszą niepokojąco duże straty
  • występują jako poszkodowani w wypadkach wytypowanych jako potencjalne wyłudzenie
  • u których notorycznie zdarzają się szkody tuż po zakupie lub tuż przed wygaśnięciem polisy.

Analityka sprzedaży

System pozwala eksplorować proces sprzedażowy od początku do końca. Analizie mogą być poddani agenci, OFWCA oraz brokerzy, w szczególności w kontekście nieprawidłowości w procesie sprzedaży (np. ryzykownych sprzedawców) oraz likwidacji szkód. Analizy te szybko mogą wskazać  nieprawidłowości nie tylko ze względu na niekorzystną rentowność danego sprzedawcy, ale również w kontekście śledzenia przestępczych grup zorganizowanych wyłudzających odszkodowania.

Windykacja

DataWalk jest systemem wykorzystywanym przez firmy specjalizujące się w odzyskiwaniu należności, ale dzięki swojej elastyczności jest też narzędziem, które z powodzeniem może być wykorzystywane w branży ubezpieczeniowej w procesie windykacji.

Platforma DataWalk pozwala na profesjonalną segmentację dłużników w oparciu o ich rzeczywiste zachowania - na bazie dostępnych parametrów określany jest najlepszy sposób działania dla danej grupy (model ten może być na bieżąco weryfikowany).

DataWalk dostarcza takie informacje jak:

  • najlpszy dzień kontaktu z dłużnikiem
  • najodpowiedniejsza godzina kontaktu
  • schemat działania (telefony, listy, sms’y - indywidualnie dla każdego segmentu ustalana jest skuteczna sekwencja tych zdarzeń)
  • częstotliwość kontaktu (ile razy w miesiącu, co ile dni).

DataWalk pozwala też zbadać nieoczywiste powiązania pomiędzy dłużnikami, a agencjami / OFWCA - np. prześledzić historię rozmów telefonicznych, co pozwala wykluczyć sytuację, że umowa została podpisana tylko w celu wyłudzenia prowizji (a więc działania windykacyjne nigdy nie przyniosą efektu).

Dowiedź się więcej - skontaktuj z nami!