Raporty ESPI

27 kwietnia 2017 | 2/2017 | Złożenie do Europejskiego Urzędu Patentowego wniosku patentowego. Submitting the patent application to the European Patent Organization

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2017 r. Spółka złożyła do European Patent Organisation (Europejskiego Urzędu Patentowego) zgłoszenie patentowe w międzynarodowej procedurze PCT, na podstawie którego Emitent ubiega się o ochronę prawną dla swojego wynalazku pn. „Systems and methods for querying databases”. Przedmiotem złożonego wniosku patentowego są nowatorskie sposoby oraz metody Emitenta w zakresie budowania zapytań do baz danych.

Zarząd Spółki uznał fakt złożenia kolejnego wniosku patentowego za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Złożenie wniosku patentowego ma na celu zabezpieczanie kluczowych interesów Spółki, ponadto wpisuje się w strategię rozwoju Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej („IP” – Intellectual Property) w taki sposób, by stanowiły one źródło przychodów w procesie komercjalizacji praw IP.

Submitting the patent application

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 26th of April 2016 the Company submitted a patent application to the European Patent Organization under the international PCT procedure for „Systems and methods for querying databases”, which aims to secure rights to innovative and unique techniques of building database queries.

The Executive Board of PiLab S.A decided, that submitting this patent application is a relevant information, because it could have a positive impact on the Issuer’s future financial condition. Submission of a patent application aims at securing the key interests of the Company, and is part of the Issuer’s development strategy, which includes creation of a portfolio of intellectual property rights („IP” – Intellectual Property) so that they would become a source of revenue in the process of commercialization of IP rights.

15 marca 2017 | 1/2017 | Zawarcie umowy z TUiR WARTA S.A. Agreement with TUiR WARTA S.A.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 marca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. należącym do Grupy Talanx („Klient”). Umowa dotyczy realizacji komercyjnego projektu analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk.

 

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt podpisania umowy z Klientem za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

 

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 14th of March 2017 the Company concluded an agreement between the Issuer and WARTA S.A. Insurance and Reinsurance Company belonging to the Talanx Group („Client”). The agreement is for the realisation of commercial analytical project, through implementation of DataWalk software solution.

 

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that signing agreement with Client is an important information, because there are indications that the cooperation with the Client can have impact on the Issuer’s financial condition in the future.

23 grudnia 2016 | 7/2016 | Zawarcie umowy z klientem z sektora finansowego. Agreement with a customer from financial sector.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 14 grudnia 2016 r. zawarta pomiędzy Emitentem a jednym z liderów sektora windykacji („Klient”). Umowa dotyczy realizacji komercyjnego projektu analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym, natomiast będzie miała relatywnie istotny wpływ na wyniki Emitenta.

Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania kolejnego klienta z branży windykacyjnej za istotną informację, ponieważ stanowi to potwierdzenie wnoszonej przez rozwiązania Emitenta wartości do poprawy efektywności biznesu w sektorze windykacyjnym. Ponadto istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 23.12.2016 the Company received a hardcopy agreement dated on 14.12.2016 concluded between the Issuer and one of the leaders from debt collection sector („Client”). The agreement objectives include realisation of commercial analytical project, through implementation DataWalk software solution.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, however it will have a relatively significant impact on Issuer’s revenue.

The Executive Board of PiLab S.A decided that signing agreement with new client from debt collection sector is an important information. It confirms, introduced by Issuer’s solution value added to the effectivity improvement, for the entities from debt collection sector. Additionally, there are indications that the cooperation with the Client can have further, positive impact on the Company’s financial condition in the future.

8 grudnia 2016 | 6/2016 | Otrzymanie zamówienia na poszerzanie zakresu działania systemu PiLab | Order for the extension of Pilab solution.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zamówienie od podmiotu z sektora windykacji („Klient”) na poszerzenie zakresu działania platformy analitycznej zakupionej od Emitenta w 2015 roku. Przedmiotowe zamówienie stanowi kontynuację współpracy z Klientem, o której podjęciu Emitent komunikował w raporcie bieżącym EBI nr 40/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

Wartość zamówienia przekracza 30% wartości inicjalnego zakupu, przy czym kwota ta może dodatkowo wzrosnąć w przyszłości z tytułu świadczenia przez Emitenta usług wsparcia oprogramowania (maintenance).

Zarząd Emitenta zaznacza, iż wartość otrzymanego zamówienia, jak i sumaryczna wartość aktualnego oraz inicjalnego zamówienia, nie spełniają kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał jednak fakt pozyskania kolejnego zamówienia za istotną informację, ponieważ stanowi to potwierdzenie wnoszonej przez Emitenta wartości do poprawy efektywności biznesu Klienta. Ponadto istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 7th of December 2016 the Company received an order from a company („Client”) from the debt collection sector, for the expansion of analytical solution bought by the Client in 2015. This order is incremental to the agreement, which was communicated by Issuer in EBI 40/2015 report issued on 3th of November 2015.

Value of this order is over 30% of the value of initial one and it could further increase due to maintenances services provided by the Issuer.

Although value of this order and combined agreement are not exceeding 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, the Executive Board of PiLab S.A decided, that acquiring this order is an important information, because it confirms, introduced by Issuer’s solution, value added to the Client’s effectivity improvement. Additionally, there are indications that the cooperation with the Client can have impact on the Company’s financial condition in the future.

25 listopada 2016 | Raport bieżący 5/2016 | Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa | Agreement with State Treasury.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”,) informuje, że w dniu 25 listopada 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 17 listopada 2016 r. zawarta pomiędzy Emitentem a Skarbem Państwa („Strony”). Umowa dotyczy realizacji projektu pilotażowego wdrożenia środowiska analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk.

Projekt ma charakter płatnego wdrożenia, którego celem jest opracowanie szeregu istotnych analiz i ewaluacja określonych obszarów merytorycznych. Podjęty przez Strony projekt stanowi weryfikację praktycznego zastosowania nowatorskiego rozwiązania polskiej spółki technologicznej w sektorze administracji publicznej na poziomie centralnym.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Emitenta uznał jednak fakt podpisania ww. umowy za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że wyniki tego projektu mogą mieć wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 25.11.2016 the Company received a hardcopy agreement of 17.11.2016 concluded between the Issuer and State Treasury. The agreement is for the realisation pilot project, regarding initial introduction of data analysis platform DataWalk.

The aim of this paid implementation is to develop a number of essential analyses and evaluations of specific areas, providing also a validation of a practical usage of an innovative solution developed by Polish high-tech company within public administration at the central level.

Although value of this agreement is not exceeding 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, the Executive Board of PiLab S.A decided, that signing this agreement is an important information due to indications that the outcome of this project can have impact on the Company’s financial condition in the future.

28 lipca 2016 | Raport bieżący 4/2016 | Objęcie udziałów w spółce prawa amerykańskiego – DataWalk Inc. | Purchase of shares in DataWalk Inc.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 lipca 2016 r. Spółka objęła 100 udziałów stanowiących 100,00% kapitału zakładowego w spółce prawa amerykańskiego DataWalk Inc. z siedzibą statutową w Wilmington w stanie Delaware, za cenę w łącznej wysokości 5.000,00 USD (słownie: pięć tysięcy dolarów amerykańskich). W związku z powyższym DataWalk Inc. stał się podmiotem zależnym od Emitenta.

Funkcja Prezesa Zarządu (Chief Executive Officer) DataWalk Inc. powierzona została Panu Gaborowi Gotthardowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Emitenta.

The Management Board of PiLab S.A. with its registered office in Wrocław, Poland („The Issuer”) hereby informs that on July, 27 2016 The Issuer purchased 100 shares in DataWalk Inc. with its registered office in Wilmington, Delaware, which represents 100,00% of its share capital for a total purchase price of USD 5,000.00 (five thousand US dolars). Therefore DataWalk Inc. has become a wholly owned subsidiary of The Issuer.

Gabor Gotthard, former member of the Supervisory Board of the Issuer was appointed Chief Executive Officer of DataWalk Inc.

30 czerwca 2016 | 3/2016 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2016 r.

Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2016 roku.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załącznik: pilab_sa_-_wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_ZWZ_2016_06_29.pdf

2 czerwca 2016 | nr 1/2016 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
PIL – projekty uchwał ZWZ 2016.pdf  
PIL – wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 2016.pdf    
PIL – ogłoszenie ZWZ 2016.pdf

16 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 18/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 16 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Jerzego Świderskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: PIL – ESPI – zawiadomienie z art. 69_JSwiderski 20150916

16 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 17/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: PIL_-_ESPI__-_zawiadomienie_z_art._69_ASokolowski_20150916

16 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 16/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: PIL – ESPI – zawiadomienie z art. 69_Investors TFI SA 20150916

10 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 15/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 10 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od spółki FGP Venture sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik PIL-zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie

3 lipca 2015 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PiLab S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r. List of Shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting PiLab SA on 29th June 2015.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:
Zarząd PiLab S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 29 czerwca 2015 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, informs about Shareholders holding at least 5% of votes present at the Annual General Meeting PiLab SA on 29th June 2015.

Załącznik: PIL – wykaz akcjonariuszy powyzej 5% ZWZ 2015 06 29

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Panów Pawła Wieczyńskiego, Sergiusza Borysławskiego i Krystiana Piećko, Członków Zarządu PiLab S.A. (Osoby zobowiązane), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Panowie Paweł Wieczyński, Sergiusz Borysławski i Krystian Piećko, Członkowie Zarządu PiLab S.A., wyrazili zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art_160_FGP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Pana Sergiusza Borysławskiego, Członka Zarządu PiLab S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Pan Sergiusz Borysławski, Członek Zarządu PiLab S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._160_SB.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Pana Krystiana Piećko, Członka Zarządu PiLab S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Pan Krystian Piećko, Członek Zarządu PiLab S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._160_KP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Pana Pawła Wieczyńskiego, Prezesa Zarządu PiLab S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Pan Paweł Wieczyński, Prezes Zarządu PiLab S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._160_PW.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od spółki FGP Venture sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_FGP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Sergiusza Borysławskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_SB.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: 
PIL_-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_KP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna    
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:  
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Pawła Wieczyńskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:
PIL_-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_PW.jpg

3 czerwca 2015 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2015 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wieczyński – Prezes Zarządu

 

PIL – Ogłoszenie – ZWZ

PIL – Projekty uchwał

PIL – Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

1 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 1 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego  Spółki w wyniku emisji nowych akcji serii H oraz I.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik – zawiadomienie art. 69 ESPI

9 kwietnia 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki PiLab S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji nowych akcji serii G.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

6 marca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport nr: 1/2015

Data sporządzenia: 2015-03-06

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PILAB S.A. informuje, iż w dniu 05 marca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej:

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) zawiadamiam o przekroczeniu  powyżej progu  5%  w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB SA (spółka notowana na rynku NewConnect). Przekroczenie powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB SA zostało spowodowane nabyciem w dniu 27.02.2015 r. 3180 akcji PILAB S.A. po średniej cenie 40,14 zł za jedna akcję, za pośrednictwem Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect, na sesji zwykłej organizowanej przez GPW w Warszawie.

Przed powyżej dokonaną zmianą wraz z osobą blisko powiązaną posiadałem 124475 akcje zwykłe na okaziciela spółki PILAB, co stanowiło 6,97% udziału w kapitale zakładowym spółki i upoważniało do 124475 głosów z tych akcji stanowiących 4,96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku powyższej zmiany posiadam wraz z osobą blisko powiązaną 127655 akcje zwykłe na okaziciela spółki PILAB, co stawni 7,14% udziału w kapitale zakładowym spółki i upoważnia do 127655 głosów z tych akcji stanowiących 5,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W okresie 12 następnych miesięcy od dnia zawiadamiania nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji spółki PILAB S.A.

Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: nie dotyczy

Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: nie dotyczy

10 lipca 2014 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PILAB S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Numer: 6/2014

Data sporządzenia: 10-07-2014

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PILAB S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd PILAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL-akcjonariusze_5proc_glosow_na_ZWZ

13 czerwca 2014 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 4 / 2014

Data sporządzenia: 2014.06.13

 

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PILAB S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Jerzego Świderskiego zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej:

 

  1. Jerzy Świderski na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że przekroczyłem 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce PILAB SA.
  2. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego PILAB SA, o czym informowała spółka PILAB SA raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 06.06.2014r., posiadam 191.471 akcji PILAB SA, które stanowią 10,71% w kapitale zakładowym PILAB SA i uprawniają do 191.471 głosów, stanowiących 7,62% ogólnej liczby głosów.
  3. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy
  4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: nie dotyczy
  5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: nie dotyczy
13 czerwca 2014 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 3 / 2014

Data sporządzenia: 2014.06.13

 

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PILAB S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki PILAB S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii F.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej:

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB S.A. (spółka notowana na rynku NewConnect).

  1. Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów nie została spowodowana zbyciem przeze mnie akcji, ale jest wynikiem zwiększenia ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i jednocześnie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB S.A. w związku z powzięciem informacji w dniu 6 czerwca 2014 r. o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 22 maja 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w wyniku emisji 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
  2. W wyniku powyższej zmiany posiadam 725.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki piLAB S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co stanowi 40,57% w kapitale zakładowym oraz 57,72% w ogólnej liczbie głosów w spółce PILAB S.A.
  3. Przed wyżej wymienioną zmianą posiadałem 725.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki piLAB S.A., co stanowiło 44,75% w kapitale zakładowym oraz 61,83% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB  S.A.
  4. W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji spółki PILAB S.A.
5 czerwca 2014 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PILAB S.A. wraz z projektami uchwał

Numer: 2/2014

Data sporządzenia: 3-06-2014

 

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PILAB S.A. wraz z projektami uchwał

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Treść raportu:

Zarząd spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

 

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

PIL-ogłoszenie-ZWZ1

PIL-Wzór-pełnomocnictwa-i-instrukcji-do-głosowania1

PIL-projekty-uchwał1

31 stycznia 2014 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 1/2014

Data sporządzenia: 30-01-2014
Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż otrzymał od osoby zobowiązanej, informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_art._160_201401302

17 lipca 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport bieżący nr: 13/ 2013

Data sporządzenia: 2013.07.17

Temat:   Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 16 lipca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego, byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki (do 3 czerwca 2013 r.), zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski (Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A. do 3 czerwca 2013 r.), wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zawiadomienie_A.Sokolowski

17 lipca 2013 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 12/ 2013

Data sporządzenia: 2013.07.17

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 16 lipca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A., w związku z ich sprzedażą.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zawiadomienie_A.Sokolowski

4 lipca 2013 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu piLAB S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Numer: 11/2013

Data sporządzenia: 04-07-2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd piLAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 czerwca 2013 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL_-_akcjonariusze_5%_glosow_na_ZWZ

31 maja 2013 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A. wraz z projektami uchwał

Numer: 9/2013

Data sporządzenia: 31-05-2013

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A. wraz z projektami uchwał 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

PIL_-_ogloszenie_Zarzadu_spolki_piLAB_Spolka_Akcyjna

PIL_-_projekty_uchwal

PIL_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania

14 maja 2013 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 8 / 2013

Data sporządzenia: 2013.05.14

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 13 maja 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji serii E.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zalacznik_8_2013

13 kwietnia 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 7/2013

Data sporządzenia: 13-04-2013

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

PILAB_art.160

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż otrzymał od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

3 kwietnia 2013 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu piLAB S.A. w dniu 27 marca 2013 r.

Numer: 5/2013

Data sporządzenia: 29-03-2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd piLAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 marca 2013 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL-akcjonariusze_5%_glosow_na_NWZ

27 marca 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 4/2013

Data sporządzenia: 26-03-2013

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2013 roku, otrzymał od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

Zawiadomienie_do_piLAB_SA_-_Adam_Sokolowski

27 marca 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 3/2013

Data sporządzenia: 26-03-2013

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2013 roku, otrzymał od Pana Adama Bijasa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Bijas, Przewodniczący Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_do_piLAB_SA_-_Adam_Bijas

1 marca 2013 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A. wraz z projektami uchwał

Numer: 1/2013

Data sporządzenia: 01-03-2013

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 marca 2013 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

piLAB-ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

piLAB-projekty_uchwal_NWZ

piLAB-wzor_pelnomocnictwa

6 grudnia 2012 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport bieżący: 12/2012

Data sporządzenia: 06.12.2012

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 roku, otrzymał od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_art160_A_Sokolowski-1

22 października 2012 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 10 / 2012

Data sporządzenia: 2012.10.22

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 22 października 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_art._69_ASokolowski

18 października 2012 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący nr: 9 / 2012

Data sporządzenia: 2012.10.18

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 18 października 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_z_tyt._69_KPiecko

19 września 2012 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 7/2012

Data sporządzenia: 19-09-2012

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 18 września 2012 roku, w związku z nie dojściem do skutku transakcji, o której informował zawiadomieniem z dnia 16 sierpnia 2012 r. dokonanym na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Raport Bieżący ESPI nr 4/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.), otrzymał od Pana Przemysława Jury, byłego Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), ponowną informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A. wraz z listem przewodnim wyjaśniającym zaistniałą sytuację.

Pan Przemysław Jura, były Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie oraz list przewodni wyjaśniający zaistniałą sytuację stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_art.160_+_list_przewodni_PJura

19 września 2012 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 8/2012

Data sporządzenia: 2012.09.19

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 18 września 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Przemysława Jury, byłego Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zawiadomienie_art._69_PJura

6 września 2012 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu piLAB S.A. w dniu 5 września 2012 r.

Numer: 6/2012

Data sporządzenia: 06-09-2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd piLAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 5 września 2012 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL_-_akcjonariusze_5%_glosow_na_NWZ

21 sierpnia 2012 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport bieżący nr:  4/2012

Data sporządzenia: 2012-08-21

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2012 roku otrzymał od Pana Przemysława Jury, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A. Pan Przemysław Jura, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

zawiadomienie_art_160_PJura

10 sierpnia 2012 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A.

Numer: 3/2012

Data sporządzenia: 10-08-2012

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 5 września 2012 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

piLAB_-_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

piLAB_-_projekty_uchwal_NWZ

piLAB_-_Wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania

30 lipca 2012 | Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 2 / 2012

Data sporządzenia: 2012.07.30 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

ESPI_02.2012

11 lipca 2012 | Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raport bieżący nr: 1 / 2012

Data sporządzenia: 05-07-2012

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż uzyskał dostęp do systemu Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym od dnia 05 lipca 2012 r. piLAB S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.