Wyszczególnienie

2011 *

2012

2013
Przychody ze sprzedaży

60. 000, 00


1 055 253,37


1 401 750,65

Zysk (strata) netto-276.220, 12

282 188,29


- 1 250 111,19