Aktualna struktura własnościowa PiLab SA prezentuję się następująco:

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej licznie głosów
FGP VENTURE sp. z o.o. 1 175 000 1 900 000 39,09% 50,93%
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A 400 000  400 000 13,31% 10,72%
Pozostali 1 430 500 1 430 500 47,60% 38,35%
Suma 3 005 500 3 730 500  100,00% 100,00%

Struktura własnościowa po emisji akcji serii J (udział w kapitale zakładowym) 

kap4

Struktura własnościowa po emisji akcji serii J (udział w głosach na walnym zgromadzenia)

głosy6

Źródło: Emitent