8/2018 | Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PiLab SA za rok obrotowy 2017 (2017 consolidated annual report).

Zarząd Spółki PiLab SA z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PiLab SA za rok obrotowy 2017.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wroclaw, Poland, presents the audited formal consolidated financial and executive reports of PiLab SA Capital Group for 2017 year.
 Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.