7/2018 | Zawarcie umowy z PARP o dofinansowanie projektów. Signing agreement with PARP for refunding of projects.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 3/2018 z dnia 1 marca 2018 r. dotyczącego wyboru projektów Emitenta do dofinansowania, Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. do siedziby Emitenta wpłynęły cztery umowy o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.4 POIR, zawarte przez Emitenta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie („PARP”). Pozyskane przez Spółkę środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem uzyskania ochrony praw własności przemysłowej w trybie międzynarodowym (patenty) dla wynalazków Emitenta.

Na realizacje każdego z czterech projektów Spółka otrzymała 361.150,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), co oznacza, iż Emitent pozyskał dofinansowanie w łącznej kwocie 1.444.600,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych). Całkowity koszt każdego z projektów wynosi 860.400,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych), tak więc otrzymana od PARP kwota dofinansowania dla każdego z projektów stanowi ok. 42% całkowitej jego wartości.

Łączna kwota rekomendowanego przez PARP dofinansowania dla projektów Emitenta nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał informację za istotną, ponieważ zdarzenie takie może pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki pozwalając kontynuować prace związane z zabezpieczeniem wartości intelektualnych należących do Emitenta, co stanowi element strategii PiLab S.A.

Reffering to the ESPI report number 3/2018 published on 1st of March 2018 in regards to refund of patenting costs, the Executive Board of PiLab S.A. („Issuer”, „Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 29th of June 2018 the Company obtained hardcopies of all four (4) agreements for financing of Issuer’s patenting projects with The Polish Agency for Enterprise Development based in Warsaw („PARP”). As a results, Company will receive partial refund of costs connected with patenting its intellectual property internationally.

Each of the projects assumes our Company’s expense to be up to 860 400 PLN (eight hundred sixty thousand and four hundred zlotys) with a potential refund of up to 361 150 PLN (three hundred sixty one thousand and one hundred fifty zloty), resulting in a total refund of up to 1 444 600 PLN (one million four hundred forty four thousand and six hundred zlotys). The resulting refund ratio is therefore expected to be 42% of Company costs.

The value of the potential refunds does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity as reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that this information is significant because the signing of the refund agreements will positively influence the Company’s financial situation as well as allow us to continue securing IP rights, which is a significant part of our strategy.