5/2018 | Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia 71.500 akcji serii H oraz akcji serii L do obrotu w ASO na rynku NewConnect. Expiration of contract with Authorized Advisor for the introduction of 71.500 series H shares and shares of series L to the Alternative Trading System.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy oraz raportu bieżącego EBI 1/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie aneksu do niniejszej umowy, zawartych w celu wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu w ramach ASO na rynku NewConnect, a także w związku z wyznaczeniem pierwszego dnia notowania 71.500 akcji serii H o numerach od 250.001 do 321.500 i akcji serii L na rynku NewConnect, w wyniku zrealizowania postanowień w/w umowy, uległa ona wygaśnięciu z dniem 19 kwietnia 2018 r.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of PiLab SA („Issuer”, „Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces that with reference to the current EBI report 4/2017 dated 20th February 2017 on the conclusion of an agreement with Blue Oak Advisory sp. z o.o. for Authorized Advisor service, later annexed as per report EBI 1/2018 dated 5th January 2018, in connection with the introduction of shares of the Issuer to the market under the alternative trading system of NewConnect and the date of the first listing of the shares of series H with numbers from 250.001 to 321.500 and shares of series L on NewConnect, as a result of realization of the provisions within the contract, the agreement with Authorized Advisor expires on 19th April 2018.