2/2018 | Zawarcie umowy z HDI Sigorta A.S., Grupa Talanx. Agreement with HDI Sigorta A.S., Talanx Group

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a HDI Sigorta A.S. należącym do Grupy Talanx („Klient”).

Współpraca określona w kontrakcie ma mieć długoterminowy charakter i zakłada sprzedaż licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie systemu DataWalk. Zawarcie umowy stanowi kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy podmiotami w 2017 r., o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 5/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt podpisania umowy z Klientem za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 25th of January 2018 the Company concluded an agreement between the Issuer and HDI Sigorta A.S. belonging to the Talanx Group („Client”), continuing cooperation reported in ESPI 5/2017 dated on 14th June 2017. The agreement formalizes the long-term cooperation plan between parties and sale of a perpetual license for full production usage of DataWalk system.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that signing agreement with the Client is important information, because there are indications that the cooperation with the Client can have impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.