2/2018 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. Dates of publishing of periodic reports in 2018.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 lutego 2018 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 14 maja 2018 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 sierpnia 2018 r.

 – Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 listopada 2018 r.

– Jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 29 maja 2018 r.

– Skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 29 maja 2018 r.

Jednocześnie zaznacza się, iż na podstawie § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji jednostkowych o Emitencie.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


The Executive Board of PiLab S.A. („Issuer”„Company”) registered in Wroclaw, Poland, publishes the dates of publication of periodic reports in 2018 year. Periodic reports will be published on the following dates:

– Consolidated quarterly report for IVQ 2017 including separate quarterly financial information for mother company – February 13th, 2018,

– Consolidated quarterly report for IQ 2018 including separate quarterly financial information for mother company – May 14th, 2018,

– Consolidated quarterly report for IIQ 2018 including separate quarterly financial information for mother company – August 13th, 2018,

– Consolidated quarterly report for IIIQ 2018 including separate quarterly financial information for mother company – November 13th, 2018,

– Entity annual report for 2017 – May 29th, 2018,

– Consolidated annual report for 2017 – May 29th, 2018.

Based on § 5 point 2a of Appendix no. 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and periodic information transferred in the alternative trading system on the NewConnect market”, the Issuer is not obliged to prepare a separate quarterly report and consolidate quarterly report, provided that the separate information is included in the consolidated quarterly report.

Possible changes in the publication of periodic reports will be announced in form of new current reports.