1/2018 | Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Signing the annex to agreement with an Authorized Advisor

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 4/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w celu wprowadzenia akcji serii H do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect („ASO”), niniejszym informuje, iż w dniu 5 stycznia 2018 r. został zawarty aneks do ww. umowy.

Powodem zawarcia niniejszego aneksu jest fakt, iż wraz z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w ASO 71.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H, jednocześnie Emitent ubiega się o wprowadzenie do obrotu w ASO 355.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L. W związku z powyższym pomiędzy Emitentem a Blue Oak Advisory sp. z o.o. zawarty został stosowny aneks do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wrocław, Poland, in regards to report EBI number 4/2017 published on 20th of February 2017 reporting an agreement with Blue Oak Advisory sp. z o.o. registered in Wrocław (acting as an Authorized Advisor, formalizing the cooperation in introduction to the Alternative Trading System ordinary bearer shares of series H) informs about signing on 5th of January 2018 the annex to the agreement.

The reason for signing an annex is a fact that with introduction to the Alternative Trading System 71 500 ordinary bearer shares of series H, Issuer plans to introduce to the Alternative Trading System 355 000 ordinary bearer shares of series L. Such intention was included in the signed annex with Blue Oak Advisory, acting as an Authorized Advisor for the described process.